PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Akredytowany Ośrodek Innowacji

Akredytowany Ośrodek Innowacji

Minister Rozwoju i Finansów udzielił akredytacji Wrocławskiemu Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w zakresie usług doradczych dotyczących innowacji.

 

Akredytacja ta uprawnia Centrum do wykonywania usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw, które uzyskają dofinansowanie swoich projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój w ramach poddziałania 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”.

 

W ramach POIR 2.3.1 wsparcie udzielane jest w celu zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

 

Zakres usług, oferowanych przez Centrum w ramach akredytacji:

 

 •         Audyt innowacyjności,
 •         Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,
 •         Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji,
 •         Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji,
 •         Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów,
 •         Poszukiwanie partnerów do realizacji projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych,
 •         Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii,
 •         Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii,
 •         Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z inwestorem w zakresie rozwijania i/lub wdrażania innowacji,
 •         Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii,
 •         Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej,
  badania stanu techniki i czystości patentowej,
 •         Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja,
 •         Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji,
 •         Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii,
 •         Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji,
 •         Analiza ryzyka wdrożenia innowacji,
 •         Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji,
 •         Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji,
 •         Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji,
 •         Analiza wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne,
 •         Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji,
 •         Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

 

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie MŚP zainteresowane wymienionymi usługami.


Kontakt: Marcin Jabłoński tel. 71 320 43 39, e-mail: marcin.jablonski@pwr.edu.pl