PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Oferta - strona internetowa WCTT

Oferta - strona internetowa WCTT

Znak sprawy: ZO/WCTT/3/2018

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie budowy nowej strony internetowej wraz z systemem zarządzania i prezentacji ofert transferu technologii.

 

Postępowanie prowadzone w trybie zaptania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto
(poza ustawą - Prawo Zamówień Publicznych) 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie nowej strony internetowej dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wraz z podsystemem zarządzania i prezentacji ofert transferu technologii. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

 • analizę przedwdrożeniową,
 • konfigurację i wdrożenie otwartego systemu typu CMS (na licencji GPL),
 • przygotowanie szablonu strony w oparciu o makiety dostarczone przez Zamawiającego,
 • przygotowanie podsystemu zarządzania i prezentacji ofert,
 • migrację danych z dotychczasowych serwisów Zamawiającego,
 • obsługę gwarancyjną systemu w okresie co najmniej 24 miesięcy,
 • opcjonalną asystę techniczną w okresie gwarancji,
 • szkolenie dla personelu Zamawiającego (zespołu wdrożeniowego) z obsługi Systemu informatycznego,
 • udzielenie niezbędnych licencji wraz z przeniesieniem praw autorskich.

 

Termin składania ofert:  27.04.2018 do godz. 10.00

 

Pliki do pobrania:

 

Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 48 (bud. B-11), 50-372 Wrocław. Oferty będą przyjmowane w formie papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT.

 

Osoba do kontaktów z oferentami:
Marcin Suchożebrski
Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 41 79, marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl


2018-04-17

Pytanie: Czy w postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy działają w ramach konsorcjum?

Odpowiedź: Tak. W tym przypadku podmioty wspólnie składające ofertę i ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 • ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
 • muszą wskazać pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
 • zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 

 

WCTT