PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Oferta - strona internetowa WCTT

Oferta - strona internetowa WCTT

Znak sprawy: ZO/WCTT/3/2018

Szanowni Państwo,
informuję, że w procedurze zapytania ofertowego dla zamówienia poniżej 30.000 euro na usługę pt. „Budowa nowej strony internetowej Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wraz z systemem zarządzania i prezentacji ofert transferu technologii” wyłoniono wykonawcę zamówienia, firmę nFinity.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

 

W ramach postępowania upubliczniono informację o zamówieniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, stronie internetowej www.wctt.pl oraz wykonano mailing własny do 18 firm. Do godziny 10:00 27 kwietnia 2018 wpłynęły cztery oferty, które poddano ocenie.

link do pobrania protokołu z otwarcia ofert >>

 

W toku przeprowadzonego badania ofert złożonych w postępowaniu ZO/WCTT/3/2018 wyłoniono oferenta z najwyższą liczbą otrzymanych punktów:

 

Nfinity.pl sp. z o.o.
53-320 Wrocław, ul. Wandy 7/4
NIP 899-265-14-36, KRS 0000312911

 

Zwycięzcy gratulujemy, a wszystkim pozostałym oferentom bardzo dziękujemy za poświęcony czas w przygotowanie ofert.

 

 

 


Treść zapytania...

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie budowy nowej strony internetowej wraz z systemem zarządzania i prezentacji ofert transferu technologii.

 

Postępowanie prowadzone w trybie zaptania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto
(poza ustawą - Prawo Zamówień Publicznych) 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie nowej strony internetowej dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wraz z podsystemem zarządzania i prezentacji ofert transferu technologii. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności:

 • analizę przedwdrożeniową,
 • konfigurację i wdrożenie otwartego systemu typu CMS (na licencji GPL),
 • przygotowanie szablonu strony w oparciu o makiety dostarczone przez Zamawiającego,
 • przygotowanie podsystemu zarządzania i prezentacji ofert,
 • migrację danych z dotychczasowych serwisów Zamawiającego,
 • obsługę gwarancyjną systemu w okresie co najmniej 24 miesięcy,
 • opcjonalną asystę techniczną w okresie gwarancji,
 • szkolenie dla personelu Zamawiającego (zespołu wdrożeniowego) z obsługi Systemu informatycznego,
 • udzielenie niezbędnych licencji wraz z przeniesieniem praw autorskich.

 

Termin składania ofert:  27.04.2018 do godz. 10.00

 

Pliki do pobrania:

 

Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 48 (bud. B-11), 50-372 Wrocław. Oferty będą przyjmowane w formie papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT.

 

Osoba do kontaktów z oferentami:
Marcin Suchożebrski
Politechnika Wrocławska Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 41 79, marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl

 

 


 

<< Link do pobrania wszystkich odpowiedzi >>


2018-04-17

Pytanie: Czy w postępowaniu ofertowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy działają w ramach konsorcjum?

Odpowiedź: Tak. W tym przypadku podmioty wspólnie składające ofertę i ubiegający się o udzielenie zamówienia:

 • ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
 • muszą wskazać pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy.
 • zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

2018-04-20

P1: Formularz ofertowy, numery identyfikacyjne - jeżeli nie ma numeru KRS, jak wypełniamy pole?

O: Pole KRS wypełniają tylko oferenci, którzy są wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Pozostali oferenci pozostawiają tę część niewypełnioną.

 

P2:Formularz ofertowy, komponenty systemu

P2.1: pkt1 silnik aplikacji strony - czy chodzi o nazwę proponowanego CMS'a np. Wordpress?

P2.2.: pkt 2. silnik bazy danych - czy chodzi o nazwę bazy danych np. MySQL?

O2.1, O2.2: TAK

 

P3: Zapytanie ofertowe

P3.1: "załączeniem dowodów**, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie" - dowody na wykonanie podobnych projektów. Czy załączenie linku do strony internetowej i screenshon e-maila, gdzie nasz klient potwierdzi, że strona została wykonana należycie wystarczy?

O3.1: TAK z zastrzeżeniem jak w odpowiedzi O3.2.

P3.2: czy ew. niewpasowanie się w oczekiwania zamawiającego co do dowodów, może być powodem odrzucenia oferty? Jeżeli tak, bardzo proszę o szerszy opis, jakie formy dowodowe Państwo dopuszczacie

O3.2: cyt. „XI. 2) W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert”. Zapis ten dotyczy całej złożonej oferty. Powodem do odrzucenia będzie brak „dowodów”. Wszelkie wątpliwości oferty będziemy wyjaśniać indywidualnie z oferentami zanim wyłonimy wykonawcę.

 

P4: Załącznik nr 2 - Oświadczenia wykonawcy - czy tutaj do złożenia ofert wymagane są jakieś dokumenty potwierdzające oświadczenia, czy wystarcza samo oświadczenie?

O4: Wystarczy samo oświadczenie.

 

P5: Załącznik nr 3 - Harmonogram (wzór) - czy złożona oferta musi zawierać harmonogram podany przez nas? Czy ew. to już jest kwestia ustalana wspólnie po wyborze wykonawcy?

O5: cyt. „IV. 3) Przed podpisaniem umowy wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca wraz z Zamawiającym ustali Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia, który będzie załącznikiem do Umowy”. Na etapie składania ofert prosimy nie wypełniać tego dokumentu, natomiast wyłoniony oferent musi być gotowi do przedstawienia i podpisania harmonogramu prac przed podpisaniem Umowy.

 

P6: Załącznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy

P6.1: w par. 1 ust. 8 miejsce na uzupełnienie NIP, czy ten dokument również powinien zostać podpisany, uzupełniony i złożony jako integralna część oferty?

P6.2: w par. 3 ust. 1 jest miejsce do wpisania konkretnej daty jako suma daty podpisania umowy i terminu realizacji. Na ten moment nie jest znana data podpisania umowy, jaką datę powinniśmy wpisać w polu "do dnia" ?

O6.1, O6.2: Załącznik nr 4 w myśl art. 66 §1 KC określa istotne postanowienia proponowanej do podpisania umowy. Dokumentu tego proszę nie wypełniać na etapie składania oferty.

 

P7: Załącznik nr 7 - wykaz usług

P7.1: jak szeroki powinien być opis zakresu pracy i funkcjonalności?

O7.1: Opis powinien być zwięzły i potwierdzający, że w wyniku realizacji tego zlecenia powstała platforma/strona webowa cyt. „o charakterze informacyjno-społecznościowym rozumiana jako narzędzie komunikacji z użytkownikami wewnętrznymi oraz użytkownikami zewnętrznymi oraz umożliwiającą prezentowanie i wymianę informacji, promocję; zawierającą co najmniej takie funkcjonalności jak: aktualności, kalendarium wydarzeń, newsletter, integracja z mediami społecznościowymi, mapy interaktywne, narzędzia wyszukiwania informacji, prezentację danych tabelarycznych”

P7. 2: czy ew. niedopasowanie do oczekiwań Zamawiającego powyższego opisu może skutkować odrzuceniem oferty? Jeżeli tak, bardzo prosimy o sprecyzowanie oczekiwań co do tych opisów.

O7.2: zob. odpowiedzi na pytania O3.2 i O7.1

 

P8: Załącznik nr 8 - wykaz osób

P8.1: "Posiadane certyfikat lub dokument potwierdzający znajomość architektury i administracji proponowanego w ofercie oprogramowania systemowego (CMS):" - ten element dotyczy u nas Webmastera, który jest zarówno specjalistą ds. baz danych, natomiast i u nas i zapewne u większości innych firm w ogóle nie dotyczy Eksperta ds. pozcyjonowania. Proszę o informację jak uzupełnić to pole np. przy Ekspercie ds. pozcyjonowania, jeżeli go nie dotyczy.

O8.1: W dokumentacji jest błąd. Odnośnie Webmastera chodzi nam o „Posiadane certyfikatu lub dokument potwierdzający znajomość SEO/SEM”, np. posiadanie certyfikacji Google w zakresie SEO/SEM/Adwords.

P8.2: Niestety nie posiadamy żadnego oficjalnego certyfikatu. Potwierdzeniem znajomości są po prostu setki wykonanych projektów na oprogramowaniu BD, proszę o informację czy to może być powód odrzucenia oferty? Ew. czy udokumentowane doświadczenie np. w postaci oświadczenia o wykonaniu danej strony na proponowanym systemie BD i link do systemu wystarczy, aby wykazać znajomość tego oprogramowania?

O8.2: TAK, w przypadku BD dopuszczamy oświadczenie w postaci wskazania stron wraz z opisem zastosowanego oprogramowania bazodanowego.

 

P9: jako Załącznik nr 6. widnieją wybrane makiety podstrony. Czy projekt graficzny pozostałych (wszystkich) podstron zostanie dostarczony przez Państwa? Jeżeli nie to czy wykonawca ma wolną rękę jeśli chodzi o powielanie przedstawionej stylistyki

O9: Nie projektowaliśmy wszystkich możliwych podstron. Wykonawca powieli stylistykę na pozostałych stronach, lecz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym rozmieszczenia elementów na tych podstronach.

 

P10: Jak rozpatrywane są oferty od firm zagranicznych podanych bez VAT? Teoretycznie na starcie są tańsze o VAT, jeżeli kryterium wyboru jest cena brutto.

O10: Porównując oferty, Zamawiający będzie brać pod uwagę całkowitą kwotę wydatkowanych środków. W przypadku ofert (podmiotów zagranicznych) podanych bez VAT, Zamawiający doliczy do takiej oferty należny podatek VAT i dopiero wtedy dokona oceny. Zastosujemy procedurę analogiczną jak w przypadku art. 91 ust. 3a PZP (zdanie pierwsze).

 

P11: Czy mógłbym prosić o listę dokumentów, które muszą znaleźć się w kopercie jako formalne złożenie oferty i są wymogiem formalnym. Zapewne wynika to z opublikowanego zapytania, natomiast nie znalazłem nigdzie wprost informacji do koperty proszę włożyć to czy to. Serdecznie proszę o taką listę, która pozwoli nam upewnić się, że dobrze interpretujemy zapisy zapytania.

O11: Dokładna informacja znajduje się w punkcie VIII ust. 3 SIWZ, czyli oferta wykonawcy sporządzona na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 2 do SIWZ, wykaz usług i osób – załączniki nr 7 i 8 oraz pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

 

P12: Czy dopuszczalne jest łączenie kompetencji większej liczby osób w celu spełnienia pojedynczego wymagania dotyczącego zespołu lub zaproponowanie własnej struktury zespołu?

O12: TAK, dopuszczamy możliwość łączenia kompetencji.

 

P13: Jakie dokumenty będą uznawane za wystarczające do potwierdzenia kwalifikacji członków zespołu - czy wykształcenie w połączeniu z portfolio zrealizowanych projektów przy użyciu danej technologii wystarczą?

O13: Dopuszczamy portfolio zrealizowanych projektów (min. 3 projekty) przy użyciu danej technologii, jako wystarczającego do potwierdzenia doświadczenia/kwalifikacji.

 

P14: Czy Zleceniodawca zapewni infrastrukturę niezbędną do uruchomienia i utrzymania przedmiotu umowy, w szczególności testowy i produkcyjny serwer www, testowy i produkcyjny serwer bazy danych?

O14: TAK, o ile zaproponowane rozwiązanie mieści się w zakresie kompetencji Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowgo (www.wcss.pl).

 

P15: Czy obowiązki związane z administracją serwerami leżą po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

O15: Administracja serwerami leży w gestii Zamawiającego i jego podwykonawców.

 

P16: Czy dopuszczalne jest rozliczanie projektu etapami? Jeżeli tak, to na jakich zasadach?

O16: Nie przewidujemy rozliczenia projektu etapami.

 

P17: Opis przedmiotu zamówienia mówi o minimum 24 miesiącach gwarancji, natomiast w kryteriach oceny ofert mowa o minimum 12 miesiącach gwarancji. Która z informacji jest prawdziwa?

O17: W dokumentacji jest błąd. Gwarancja wynosi minimum 12 miesięcy. Oferent składając ofertę może zadeklarować jej dłuższy okres, otrzymując za to dodatkowe punkty.

 

2018-04-23

P18: Czy zakładają Państwo możliwość korzystania z usług zewnętrznych jeśli chodzi o funkcjonalność newslettera (np. MailChimp), analityki (np. Google Analytics) czy też systemu ankiet/sond?

O:18: TAK, dopuszczamy taką możliwość.

 

P19: Czy dostawca będzie również odpowiedzialny za dostarczenie serwera (hostingu) oraz konfigurację tych rozwiązań?

O19: Zamawiający dostarczy tylko hosting strony docelowej oraz konto dla Google Analytics. Pozostałe są w gestii dostawcy oprogramowania.

 

P20: Czy sondy po wypełnieniu powinny prezentować wyniki użytkownikowi?

O20: Sondy nie muszą być prezentowane użytkownikowi (zakładamy, że chodziło o osobę wypełniającą sondę), ale musi być możliwość prezentacji jej wyników na stronie internetowej.

 

P21: Jak ma wyglądać mechanizm sond? Czy powinno istnieć zabezpieczenie, które będzie blokowało możliwość wypełniania ankiety z tego samego adresu ip dwa razy?

O21: Nie, nie mamy takich potrzeb.

 

P22: Odnośnie grafiki 6.5.1, którą Państwo dostarczyli - czy to wymóg i właśnie tak ma wyglądać system do zarządzania ofertami WCTT?

O22: Prezentowany wygląd to zaplecze dla systemu prezentacji ofert WCTT, który powstał w wyniku wcześniejszych prac koncepcyjnych nad nową stroną WCTT. Zamawiający będzie dążył do tego, aby docelowy system wyglądał podobnie, choć jesteśmy zdecydowanie otwarci na propozycje rozwiązań, które uznamy za korzystniejsze.

 

P23: Na jakie języki ma być tłumaczona treść oferty i usług zgodnie z diagramem „6.1 DPU- administrator” w elementach zarządzania ofertami i usługami?

O23: Tylko na język angielski.

 

 

 

WCTT