PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 26.04.2018 r. w sprawie podniesienia gotowości wdrożeniowej zidentyfikowanej technologii Politechniki Wrocławskiej pt. „Naturalne związki antyoksydacyjne wytwarzane z roślin leczniczych”, Zamawiający informuje, iż ze względu na spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zamówienie zostaje udzielone Wrocławskiemu Parkowi Technologicznemu S.A. Wrocławski Park Technologiczny S.A jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu, oferta uznana została za ważną i w wyniku oceny zdobyła 100 punktów.


Działając w zakresie projektu „Inkubator Innowacyjności+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+" Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert w sprawie podniesienia gotowości wdrożeniowej zidentyfikowanej technologii Politechniki Wrocławskiej pt. „Naturalne związki antyoksydacyjne wytwarzane z roślin leczniczych”.

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)

 

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Naturalne związki antyoksydacyjne wytwarzane z roślin leczniczych”.

 

Termin składania ofert: 07.05.2018r. do godziny 10.00


Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>


Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

lub na adres e-mail: tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl 

Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr. W przypadku, gdy mimo właściwego upublicznienia i rozesłania zapytania ofertowego wpłynie tylko jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta – uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.

 

Osoba do kontaktów z oferentami:

dr inż. Tomasz Marciniszyn
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław

tel. 71 320 41 95 | fax 71 320 39 48 |
tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl