PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

PLATON+

PLATON+

PLATON+ zapewnia dostęp do wartościowych rezultatów badań społeczno-ekonomicznych oraz promuje uczestnictwo społeczno-ekonomicznych zespołów w projektach badawczych realizowanych w obszarach nauki „zorientowanych technologicznie”.

 

Akronim projektu: PLATON+
Tytuł projektu: Zwiększenie roli, jaką nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne (SSH) odgrywają w rozwoju Europejskiego Obszaru Badawczego (Strengthening the role that Socio-economic Sciences and Humanities (SSH) have on the ERA Development).
Źródło finansowania: 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE

 

Europejskie badania w obszarze nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych (ang. SSH) mogą mieć duże znaczenie dla różnych podmiotów przez to, że:

 

  • wspierają instytucje publiczne w procesie tworzenia polityk,
  • pomagają przedstawicielom innych dziedzin nauki dostrzec możliwy wpływ rezultatów ich badań na społeczeństwo i gospodarkę poprzez uwzględnienie aktualnych kwestii społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

 

Dlatego projekt PLATON+ ma dwa główne cele:

 

  • zwiększenie świadomości lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich twórców polityk na temat dostępnych rezultatów badań w obszarze SSH,
  • popularyzację wykorzystania oraz integracji badań z obszaru SSH w zorientowanych technologicznie dziedzinach nauki.

 

W ramach projektu oferujemy szeroki zakres usług wspierających praktyczne wykorzystanie rezultatów badań z obszaru SSH:

 

  • opracowujemy różne formy publikacji (takich jak tzw. policy briefs i policy reviews) wspierających transfer wiedzy ze środowisk badawczych do profesjonalistów z różnych dziedzin,
  • dzięki narzędziom dostępnym na stronie internetowej projektu umożliwiamy zainteresowanym osobom i instytucjom opublikowanie swojego profilu badawczego, pomysłu badawczego oraz dotychczasowych rezultatów, a w konsekwencji – możliwość zaproszenia do wspólnych przedsięwzięć badawczych przez partnerów z całej Europy,
  • organizujemy różnego rodzaju imprezy (konferencje, warsztaty, sesje kooperacyjne) wspierające wymianę idei, dyfuzję rezultatów prac badawczych oraz tworzenie nowych interdyscyplinarnych zespołów badawczych na poziomie międzynarodowym.

 

Aby w pełni skorzystać ze wszystkich oferowanych możliwości należy się zarejestrować na stronie internetowej projektu www.platonplus.net

 

Kontakt:
dr Jacek Firlej, tel. 71 320 4340, j.firlej@wctt.pl