Fundusze inwestycyjne – najważniejsze informacje

Fundusz inwestycyjny to dostawa kapitału należącego do wielu inwestorów wykorzystywanych do wspólnego zakupu papierów wartościowych, podczas gdy każdy inwestor zachowuje własność i kontrolę nad własnymi akcjami. Fundusz inwestycyjny zapewnia szerszy wybór możliwości inwestycyjnych, większą wiedzę z zakresu zarządzania i niższe opłaty inwestycyjne, niż inwestorzy mogą uzyskać samodzielnie. Rodzaje funduszy inwestycyjnych obejmują fundusze inwestycyjne, fundusze giełdowe, fundusze rynku pieniężnego.

fundusze

Fundusze inwestycyjne – najważniejsze informacje

W przypadku funduszy inwestycyjnych inwestorzy indywidualni nie podejmują decyzji o tym, w jaki sposób należy inwestować aktywa funduszu. Po prostu wybierają fundusz na podstawie jego celów, ryzyka, opłat i innych czynników. Towarzystwo funduszu inwestycyjnego nadzoruje fundusz i decyduje, które papiery wartościowe powinien posiadać, w jakich ilościach i kiedy papiery wartościowe powinny być kupowane i sprzedawane. Fundusz hedgingowy to rodzaj inwestycji, który różni się od funduszy inwestycyjnych lub funduszy ETF. Fundusz ten jest aktywnie zarządzanym funduszem udostępnianym akredytowanym inwestorom. Fundusz hedgingowy ma mniej regulacji federalnych i dlatego jest w stanie inwestować w różne klasy aktywów przy użyciu szerokiej gamy strategii. Na przykład, znalezisko hedgingowe może sparować akcje, które chce skrócić (zakład spadnie) z akcjami, które spodziewa się wzrosnąć, aby zmniejszyć potencjał straty. Fundusze hedgingowe mają również tendencję do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa oprócz akcji, obligacji, funduszy ETF, towarów i aktywów alternatywnych. Należą do nich instrumenty pochodne, takie jak kontrakty terminowe i opcje, które można również kupić za pomocą dźwigni finansowej lub pożyczone pieniądze. 

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Istnieje wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych, z których każdy ma swoje własne cechy:

-Fundusze rynku pieniężnego, które inwestują w krótkoterminowe instrumenty o stałym dochodzie

– Fundusze inwestycyjne na rynku nieruchomości, które nie mają charakteru finansowego

-Fundusze zagraniczne, które są upoważnione do handlu za granicą

– Fundusze obligacji, akcji i mieszane

– Całkowicie i częściowo gwarantowane fundusze inwestycyjne

– Pasywnie zarządzane fundusze, które odzwierciedlają konkretny indeks

– Fundusze absolutnej stopy zwrotu, które mają na celu osiągnięcie dodatnich zwrotów niezależnie od trendów rynkowych

– Fundusze hedgingowe, które mają na celu maksymalizację zwrotów niezależnie od trendów rynkowych

– Globalne fundusze, które przestrzegają specjalnych zasad

Fundusze otwarte a fundusze zamknięte

Fundusze otwarte stale oferują i umarzają akcje w oparciu o wartość aktywów netto (NAV) każdego dnia zamknięcia. Akcje są wyceniane każdego dnia w oparciu o ich NAV. Fundusze zamknięte są różne. Zbierają pieniądze poprzez IPO (pierwsza oferta publiczna), podobnie jak firma wchodząca na giełdę, a następnie rozpoczynają handel na giełdzie. Ponieważ fundusze te handlują jak akcje, kupujesz je za pośrednictwem konta maklerskiego. I możesz handlować nimi w ciągu dnia za pomocą zleceń rynkowych lub limitowanych. Są one również marżowe jak akcje. Cena rynkowa funduszu zamkniętego w danym momencie może być wyższa lub niższa niż jego NAV. Jeśli handluje powyżej NAV, mówi się, że handluje z premią. Jeśli handluje poniżej NAV, handluje ze zniżką. 

Jak wybrać fundusz inwestycyjny

Przed wyborem funduszu inwestycyjnego ważne jest, aby znać jego ryzyko, koszty i inne cechy oraz poświęcić wystarczająco dużo czasu na jego zbadanie, aby podjąć świadomą decyzję. Możemy skorzystać z symulatora funduszu inwestycyjnego, kalkulatora, który określa, ile powinniśmy zainwestować za określoną stopę zwrotu, z testem przydatności od firm zarządzających, aby upewnić się, że fundusz pasuje do naszego profilu inwestora. Jako inwestorzy powinniśmy brać pod uwagę nasze finanse osobiste, cele i poziom ryzyka, które jesteśmy gotowi podjąć, aby nasze inwestycje pasowały do naszego profilu i okoliczności. Kluczowym czynnikiem jest termin inwestycyjny. Każdy fundusz ma warunki dotyczące gwarancji, okresu inwestycji i rynków, na których inwestuje. Inwestorzy powinni inwestować w ramach swoich możliwości. 

Powiązane posty