Otwarte fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne otwarte – co musisz wiedzieć?

Fundusz inwestycyjny otwarty to rodzaj inwestycji zbiorowej, który inwestuje pieniądze klienta w papiery wartościowe i instrumenty finansowe o określonej polityce. Inwestowanie w fundusze otwarte polega na obrocie jednostkami uczestnictwa i inwestowaniu w niewielkie kwoty. Akcje nie są papierami wartościowymi. Nie są przekazywane, ale mogą być dziedziczone. Co do zasady wartość pojedynczej jednostki uczestnictwa ustalana jest w każdym dniu obrotu na podstawie cen otwarcia papierów wartościowych, innych instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych otwartych oraz sum. wszystkich akcji sprzedawanych. Wzrost wartości jednej jednostki uczestnictwa to jedno wygenerowanie dochodu.

Otwarte fundusze inwestycyjne są popularnym rodzajem inwestycji, w tym na emeryturę, w dużej mierze ze względu na związane z nimi ramy regulacyjne i prawne, które mają na celu ochronę interesów uczestników funduszy, poprzez które:

  • Reguluje tworzenie funduszy otwartych, a instytucje finansowe, które je nadzorują, są reprezentowane przez Komisję Nadzoru,
  • Środki klientów są inwestowane w fundusze otwarte, które nie opierają się na aktywach zarządzanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
  • Bank – powiernik, który przechowuje aktywa funduszu. Odpowiedzialność nadzorcy polega głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa instrumentów finansowych zgromadzonych w funduszu oraz, niezależnie od towarzystwa, na zapewnieniu i kontroli działania funduszu zgodnie z prawem.

Ponadto fundusz otwarty jest zobowiązany do publikowania wszelkich istotnych informacji o nim lub mających wpływ na jego działalność, w tym statutu, prospektu emisyjnego, informacji dla inwestorów, ogłoszeń o cenach, wynikach lub aktywach portfela.

Należy jednak pamiętać, że inwestowanie na rynku kapitałowym jest zawsze inwestycją ryzykowną i nie gwarantuje ochrony wpłaconego kapitału ani uzyskania dochodu, a dochód z inwestycji jest jedynie narzędziem racjonalnego zarządzania tym ryzykiem. . W jaki sposób inwestujemy?
Polityka inwestycyjna każdego FCP jest opisana w jego statucie. Aby osiągnąć cele inwestycyjne funduszu, TFI Energia zatrudnia doświadczony zespół zarządzających (dowiedz się więcej). Decyzje inwestycyjne podejmowane są w oparciu o zdyscyplinowane strategie inwestycyjne. W wielu funduszach zarządzanych przez TFI Energia stosujemy tzw. filozofię absolutnej wartości zwrotu, w której bezpośrednim celem zarządzającego jest osiągnięcie przez fundusz zysku, a nie – jak to ma miejsce w znaku – uzyskanie wyższej stopy. zwrotu do wybranych indeksów rynkowych.

Czy fundusz inwestycyjny może się nie udać?

Pieniędzy z inwestycji nie można stracić, ponieważ mają one prawa i są własnością akcjonariuszy, którzy kupili akcje. Jeśli upadnie bank, który nimi zarządza, to aktywa finansowe nie wchodzą w skład banku.

Czy inwestowanie w fundusz inwestycyjny jest darmowe?

Nie. Istnieją dwa rodzaje opłat: opłaty dystrybucyjne i opłaty za zarządzanie. Koszt początkowy jest równy limitowi 4% wartości zakupu i jest płacony w momencie zakupu jednostki. Zarządzający pobierają opłaty dzienne (wyniki dzienne z uwzględnieniem tej usługi) oraz 4% w skali roku.

Korzyści z funduszu

  • Stabilność – otwarte fundusze inwestycyjne podlegają ścisłym wymogom regulacyjnym i nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w celu ochrony interesów uczestników funduszu.
  • Zaufanie – TFI Energia to partner o silnym kapitale, wchodzący w skład Grupy Kapitałowej PGE.
  • Dostępność – możliwość wypłaty części lub całości środków zgromadzonych w funduszu; stosunkowo niski minimalny dochód.

Na polskim rynku kapitałowym mamy do wyboru fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) oraz alternatywne fundusze inwestycyjne, w których możemy wyróżnić fundusze specjalistyczne inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz zamknięte (FIZ). Obecnie PFR TFI zarządza kilkunastoma funduszami inwestycyjnymi, które inwestują m.in. w polskie spółki rozpoczynające ekspansję zagraniczną, start-upy i spółki przemysłowe, spółki krajowe i za granica. W naszym portfelu znajduje się również PFR PPK SFIO, który jest funduszem o stałej dacie, posiadającym osiem różnych sektorów. Jest to produkt stworzony z myślą o programie PPK. 

Powiązane posty