Charakterystyka indeksów giełdowych

Czym tak właściwie są indeksy giełdowe?

Na wstępie należy podkreślić, iż instrumenty giełdowe w żadnym stopniu nie są instrumentami finansowymi. Stanowią one jedynie w pełni syntetyczny wskaźnik liczony przez giełdy, tudzież inne instytucje tego typu, mający na celu precyzyjną ocenę koniunktury rynkowej. Zwykle indeks giełdowy jest niczym innym jak średnią cen akcji konkretnej grupy spółek. Ponadto jest miarą o charakterze statystycznym ukazującą w dość precyzyjny sposób zmianę cen określonej grupy wyselekcjonowanych instytucji w określonym przedziale czasu. Co więcej ma on niezwykle istotny wpływ na zachowanie inwestorów na giełdzie. Pełni on także funkcje specjalistycznego narzędzia służącego inwestorom do budowy wskaźników giełdowych, punkt odniesienia do oceny efektywności danej inwestycji, oraz pewnego rodzaju substytut portfela rynkowego.

Znaczenie indeksów giełdowych

Tego typu wskaźniki mają istotne znaczenie dla dosłownie wszystkich światowych rynków finansowych. Przede wszystkim za ich pomocą osoby inwestujące są w stanie ocenić wyniki rynku akcji w skali dziennej, tygodniowej, a nawet miesięcznej, czy rocznej. Dzięki temu mogą oni scharakteryzować warunki panujące obecnie na rynku i porównać między sobą różne parkiety. Inwestowanie w nie zyskał w dużym stopniu na znaczeniu na przestrzeni ostatnich kilku lat. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nowo powstałe indeksowe fundusze inwestycyjne, oraz ETF zyskało dość spore grono osób entuzjastycznie do nich nastawionych ze względu na ich naprawdę niskie koszty i uzyskanie za ich sprawką masy korzyści w postaci dywersyfikacji wprowadzonych w życie inwestycji.

W jaki sposób obliczany jest indeks o charakterze giełdowym?

Podstawowe wartości należące do takiego indeksu obliczane są na podstawie wszelkich cen akcji wszystkich spółek znajdujących się na giełdzie w przypadku, gdy w wolnym obrocie znajduję się co najmniej 10 procent akcji o równowartości 1 miliona euro. 

Na czym polegają wagi indeksów giełdowych?

Do skonstruowania wagi stosowane są trzy sposoby ważenia do których zaliczamy ważenie za pomocą ceny akcji spółki, wartość rynkową danej spółki, a także przyjęcie takich samych wag dla wszystkich spółek znajdujących się w danym momencie na rynku, niezależnie od ich wielkości, a także wartości. W przypadku pierwszego sposobu mamy do czynienia z ilorazem wartości rynkowej spółek w okresie podstawowym, oraz badanym, a drugiego z największą wagą dla najdroższej firmy. Natomiast ostatnia metoda to nic innego jak uśrednienie odbywające się za pomocą średniej statystycznej. W tej metodzie stosuję się średnią geometryczną i arytmetyczną. Ta pierwsza w przypadku zmian ceny za każdym razem jest mniejsza, szybciej spada, a także o wiele wolniej rośnie względem tej drugiej. W przypadku, gdy w skład  indeksu wchodzą wyłącznie te same spółki, ale wykorzystywane są różne od siebie rodzaje uśrednienia to może wystąpić wykazanie kompletnie innych wartości. W związku z tym dla scharakteryzowania wartości indeksu niezwykle istotny jest odpowiedni wybór rodzaju uśrednienia.

Rodzaje indeksów giełdowych

Największą popularnością wśród inwestujących cieszą się przede wszystkim trzy rodzaje indeksów. Pierwszy z nich, geometryczny to najzwyczajniej w świecie średnia geometryczna z cen spółek, z których składa się dany indeks. Drugi, cenowy to średnia arytmetyczna wykazana z cen spółek indeksu. Natomiast ostatni, czyli ważony za pomocą kapitalizacji poszczególnych spółek indeksu to nic innego jak pomiar polegający na porównaniu zmian, które zaszły we wszystkich firmach indeksu. 

Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie

1. Dow Jones Utility Average (DJUA)–>ukazuje on zmiany cen akcji 15 firm wchodzących w skład użyteczności publicznej.

2. Dow Jones Transportation Average (DJTA)–>ukazuje zmiany cen akcji z 20 firm o charakterze transportowym.

3. Dow Jones Composite Average (DJCA)–>ukazuje wszelakie zmiany cen akcji 65 firm wchodzących w skład portfeli wymienionych wcześniej indeksów.

Polskie indeksy giełdowe

1. Warszawski Indeks Giełdowy (WIG).

2. Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek (WIG3O).

3. Warszawski Indeks Giełdowy Średnich Spółek (WIG50).

4. Warszawski Indeks Giełdowy Małych Spółek (WIG250).

Powiązane posty