Giełda Papierów Wartościowych

Co to jest Giełda Papierów Wartościowych?

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie istnieje od 12 maja 1817r. i jest to spółka akcyjna, której założycielem jest Skarb Państwa. Początkowo przedmiotem obrotu giełdowego były w głównej mierze weksle i obligacje. Wówczas poza giełdą w Warszawie funkcjonowała również giełda w Lwowie, Wilnie, Katowicach, Łodzi, Krakowie i Poznaniu. Giełda w Warszawie gromadziła wówczas 90% ogółu obrotów rynku, ale po wybuchu II wojny światowej zamknięto ją i powtórnie uruchomiono 12 kwietnia 1991 r. Dokładnie 16 kwietnia 1991 roku na GPW miała miejsce pierwsza (po wojnie) sesja, której przedmiotem były akcje pięciu spółek.

Jakie przepisy regulują istnienie i funkcjonowanie GPW?

Podstawą działalności GPW są regulacje prawne, do których zalicza się:

  • Kodeks spółek handlowych,
  • Regulamin GPW,
  • Statut GPW,
  • Regulamin Sądu Giełdowego,
  • Szczególne Zasady Obrotu Giełdowego,
  • Ustawę o obrocie instrumentami finansowymi.

Obecnie Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie obejmuje m.in. GPW w Warszawie, Towarową Giełdę Energii SA., Bondspot SA i GPW Benchmark SA, a także posiada udziały m.in. w Polskiej Agencji Ratingowej SA czy Centrum Giełdowym SA.

Co to są akcje?

Akcje są instrumentem kasowym, który potwierdza udziały w jakiejś spółce oraz określa wartość tych udziałów, natomiast akcjonariuszami GPW poza Skarbem Państwa są domy maklerskie i banki, przy czym około 50% akcji GPW to free float, czyli akcje na okaziciela.

Wśród instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można wyróżnić dwie podstawowe grupy tj. instrumenty kasowe oraz instrumenty terminowe. Pierwsze z nich wiążą się ze znacznie niższym ryzykiem i stopą zwrotu, drugie zaś obarczone są wysokim ryzykiem. Przyczyną takiej sytuacji jest zjawisko dźwigni finansowej, która sprawia, że stopy procentowe przy instrumentach terminowych są dużo wyższe.

Z kolei wśród instrumentów finansowych można wyróżnić dłużne i udziałowe. Różnica między nimi odnosi się do ich charakteru i nabywanego stosunku wobec spółki. Papiery dłużne oparte są na stosunku wierzycielskim, zawierając w sobie zobowiązanie zwrócenia długu wraz z odsetkami. Natomiast instrumenty udziałowe odnoszą się do prawa do udziału w spółce. Do pierwszej grupy zaliczają się bony skarbowe, list zastawny czy obligacje. Natomiast do drugiej akcje, prawo poboru, prawo do akcji, warrant subskrypcyjny, kwit depozytowy.

Co to jest NewConnect na GPW?

Obok rynku głównego GPW funkcjonuje NewConnect jako rynek alternatywny skupiony na spółkach małych i rozwijających się, o dużej dynamice rozwoju. Jego rola to z jednej strony umożliwienie zdobycia źródeł finansowania innowacyjnych spółek, a z drugiej strony weryfikacja funkcjonowania na rynku kapitałowym i element drogi w dążeniu do notowania na rynku głównym. Powodem wyboru NewConnect przez podmioty gospodarcze jest fakt, iż jest to łatwiejsze do przeprowadzenia niż w przypadku rynku głównego, jak również niższe koszty, krótszy czas przygotowań oraz mniej skomplikowana procedura. Na spółkach należących do NewConnect również ciąży obowiązek informacyjny, który jest jednak zawężony do raportów bieżących oraz okresowych z częstotliwością kwartalną i roczną. Pomimo możliwości jakie daje zarówno NewConnect jak i GPW w Warszawie, spółki na niej notowane są często zmuszane do ogłaszania upadłości.

Jakie spółki są notowane na giełdzie?

Giełda Papierów Wartościowych skupia spółki zarówno krajowe jak i zagraniczne, na uwagę zasługuje termin WIG. Rozwinięcie tego skrótu to “Warszawski Indeks Giełdowy”. w terminologii, nierozerwalnie z WIG związana jest jakaś liczba. Liczba ta informuje o tym ile spółek znajduje się w pakiecie WIG, są to spółki, które “reprezentują” dany sektor gospodarki, jednak bardzo istotne jest to, że tylko 5 spółek z danego sektora może widnieć w koszyku WIG20.

  Rynek podstawowy Rynek równoległy Łącznie
Spółki krajowe 280 92 372
Spółki zagraniczne 39 6 45
Łącznie 319 98 417

źródło: https://www.gpw.pl/statystyki-gpw

Powiązane posty