Czym są i jak działają fundusze PPK?

Wprowadzenie funduszy Pracowniczych Planów Kapitałowych do dnia dzisiejszego budzi wiele wątpliwości oraz rodzi pytania. Kto może się do nich zapisać oraz jak wygląda kwestia wypłaty zgromadzonego kapitału?

Czym są fundusze PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie PKK) zostały wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Zadaniem wprowadzenia funduszy PPK było zagwarantowanie w odpowiedniej wysokości świadczeń emerytalnych Polaków. Z uwagi na prognozy mówiące, że świadczenia emerytalne osób które za okres 20-30 zakończą swoją karierę zawodową będą wynosić maksymalnie od 30 do 40 procent ostatniego wynagrodzenia brutto, wprowadzenie dodatkowego modelu oszczędzania miało charakter nieunikniony.

Rozwiązanie to ma charakter systemowy, a pieniądze odkładane w funduszach PPK inwestowane są długoterminowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskuje się większą stopę zwrotu niż np. w przypadku oszczędzania pieniędzy na lokatach bankowych. Środki, które zostaną zgromadzone na podstawie PPK zostaną wypłacone pracownikowi po osiągnięciu przez niego wieku emerytalnego. Co więcej, podlegają one także dziedziczeniu.

Kto jest zobligowany do wprowadzenia PPK?

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych do wprowadzenia PPK są co do zasady zobligowani wszyscy przedsiębiorcy którzy zatrudniają pracowników. Przepisy ustawy określiły także terminy wprowadzenia PKK w firmach w zależności od ich wielkości. Wybór instytucji finansowej w ramach PPK wybierany jest przez pracodawcę w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub (jeśli w firmie nie działa zakładowa organizacja związkowa) z reprezentacją pracowników wyłonioną w trybie przyjętym u pracodawcy.

Pracownik nie ma możliwości przystąpienia do innej instytucji finansowej niż ta, która została wybrana przez pracodawcę. W przypadku zmiany pracodawcy, pracownik może przystąpić do instytucji finansowej wybranej przez nowego pracodawcę. W takiej sytuacji pracownik ma także możliwość wyboru, czy poprzednio zgromadzone środki zostawić w starej instytucji finansowej, czy przenieść je do nowej.

Kto może przystąpić do PKK oraz jakie koszty są z tym związane?

Funduszami PPK pracodawca ma obowiązek objąć nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczą także osób, które są zatrudnione u danego pracodawcy na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług a także umowy agencyjnej, pod warunkiem, że podlegają one obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Warto także widzieć, że PPK ma także zastosowanie do:

– członków rad nadzorczych pod warunkiem, że pobierają za wykonywane funkcje wynagrodzenie,

– osób wykonujących pracę nakładczą (po ukończeniu przez nich 18 roku życia),

– członków spółdzielni kółek rolniczych oraz rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Kto dokonuje wpłat na konto PPK?

Jeśli ww. osoba zdecyduje się na utworzenie konta PPK to środki które będą wpływały na jej konto, będą pochodziły z trzech różnych od siebie źródeł. Zalicza się do nich wpłatę pracownika (która wynosi 2 % jego wynagrodzenia brutto), wpłatę pracodawcy (w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika) oraz wpłata dokonywana przez państwo (jednorazowa o charakterze powitalnym w wysokości 250 złotych oraz dopłata roczna w wysokości 240 złotych).

Dodatkowo pracodawca może dokonywać dobrowolnych wpłat dodatkowych, które wynoszą do 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Wpłata powitalna (finansowana przez państwo) przekazywana jest natomiast w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału i jest uwarunkowana 3 miesięcznym terminem wnoszenia wpłat do funduszy PPK i dokonywania wpłat podstawowych.

Czy warto przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Przystąpienie do PPK niesie za sobą szereg korzyści dla pracownika. Środki zgromadzone za rachunku PPK stają się własnością prywatną pracownika oraz podlegają dziedziczeniu. Kluczowym jest także to, że zgromadzonym przez pracownika kapitałem mogą zarządzać tylko instytucje które spełniają określone i rygorystyczne kryteria. W tym przypadku mowa w szczególności o wiarygodności posiadanego przez nich kapitału oraz doświadczeniu.

Ze środków zgromadzonych na koncie w ramach PPK można także korzystać przed ukończeniem 60 roku życia. Dzięki temu pracownik zyskuje zabezpieczenie na wypadek poważnej choroby czy konieczności pokrycia zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez niego kredytów.

Powiązane posty