Najważniejsze funkcje narodowego banku polskiego

 

W ramach swoich funkcji bankowości centralnej Narodowy Bank Polski pełni trzy ważne funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja emisyjna, czyli nadzór i regulacja obiegu walut na polskim rynku. Bank emituje określoną liczbę monet i odpowiada za płynność waluty.

Zadania NBP – Emisja pieniądza

O ilości pieniądza w obiegu decyduje bank emisyjny, gdyż jako jedyny bank w kraju jest uprawniony do emisji banknotów i monet będących prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Narodowy Bank Polski emituje monety ogólnego obiegu oraz monety kolekcjonerskie. Monety obiegowe to monety okolicznościowe oraz monety codziennego użytku. Monety okolicznościowe mają na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń, postaci historycznych i rocznic. Monety ogólnego obiegu są emitowane na rynku w dużych ilościach, co różni się od monet kolekcjonerskich. Przeznaczony dla numizmatyków. Monety kolekcjonerskie wykonane są z metali szlachetnych – złota lub srebra, dlatego ich ceny przewyższają wartość nominalną. Działalność emisyjna Narodowego Banku Polskiego zapewnia płynność przepływu środków pieniężnych w kraju.

Zarządzanie rezerwami dewizowymi RP

Celem rezerw walutowych jest ograniczenie ryzyka odpływu kapitału, obniżenie kosztów finansowania na rynku międzynarodowym oraz ochrona reputacji finansowej krajowej gospodarki. Gwarantują również płynność finansową, jeśli wymagają tego rynki finansowe lub branża bankowa. Zarządzanie rezerwami ma na celu osiągnięcie jak największego zysku przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności inwestowanych środków (np. rządowe papiery wartościowe krajów o wysokim ratingu). Jak to wpływa na życie obywateli? Rezerwy walutowe są zarządzane w celu ochrony gospodarki krajowej przed kryzysami walutowymi. Rynek walutowy jest tworzony na zasadzie podaży i popytu, w zależności od zainteresowań inwestorów. W przypadku odwrócenia tego zainteresowania (z różnych przyczyn) od polskiej gospodarki, wartość polskich inwestycji gwałtownie spadnie, a polska waluta nagle znacznie się osłabi. Taka sytuacja doprowadziłaby do wzrostu kosztów obsługi długu zagranicznego, aw skrajnych przypadkach nawet do niewypłacalności Polski wobec jej zagranicznych wierzycieli, czego mają uniknąć rezerwy walutowe. Ogólnie rzecz biorąc, im większe rezerwy, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu walutowego.

Działalność statystyczna

Działalność statystyczna w obszarze zainteresowania NBP obejmuje kwartalne rachunki finansowe, pozyskiwanie danych od niebankowych instytucji finansowych oraz analizę danych o emisjach papierów wartościowych. Po odpowiednim przetworzeniu dane są przekazywane do organizacji międzynarodowych takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Bank Rozrachunków Międzynarodowych. NBP współpracuje szczególnie ściśle z Europejskim Bankiem Centralnym ze względu na jego udział w Europejskim Systemie Banków Centralnych. Najważniejszym zadaniem w tym obszarze jest pełne dostosowanie statystyki do wymogów UE.

Instrumenty polityki pieniężnej banków centralnych

Banki centralne dysponują określonymi narzędziami do ustalania polityki pieniężnej. Są to wszystkie narzędzia, których może użyć, aby osiągnąć ten cel polityki i wpłynąć na wielkość kreacji pieniądza na rynku. Narzędzia polityki pieniężnej banku centralnego dzielą się na narzędzia kontroli bezpośredniej i narzędzia kontroli pośredniej. Te pierwsze, dotyczące kontroli administracyjnych, obejmują między innymi: ograniczanie akcji kredytowej czy kontrolowanie poziomu podstawowych stóp procentowych. Do grupy narzędzi kontroli pośredniej, narzędzi rynkowych, należą: operacje otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe, rezerwy obowiązkowe. Zajmujemy się środkami administracyjnymi i rynkowymi, biorąc pod uwagę stanowisko banku centralnego w sprawie przedsiębiorstw. Są to kontrole ilościowe i jakościowe lub środki ogólne i selektywne. Narzędzia ilościowe mogą zmienić przepływy pieniężne lub utrzymać płynność systemu. Banki centralne stosują rezerwy obowiązkowe, stopy procentowe, operacje otwartego rynku i pułapy kredytowe. Narzędzia jakościowe to narzędzia, które wpływają na stopy procentowe, poziomy stóp procentowych i struktury stóp procentowych.

 

 

Powiązane posty