Sektory gospodarki – najważniejsze informacje

Sektor to obszar gospodarki, w którym przedsiębiorstwa prowadzą taką samą lub powiązaną działalność gospodarczą, produkt lub usługę. Sektory stanowią dużą grupę firm o podobnej działalności gospodarczej, takiej jak wydobycie zasobów naturalnych i rolnictwo. Podział gospodarki na różne sektory pomaga ekonomistom analizować aktywność gospodarczą w tych sektorach. W rezultacie analiza sektorowa dostarcza wskazówek, czy gospodarka się rozwija, czy też obszary gospodarki doświadczają kurczenia się.

sektory gospodarki

Sektory gospodarki – najważniejsze informacje

Sektory są wykorzystywane przez ekonomistów do klasyfikowania działalności gospodarczej przez grupowanie spółek, które prowadzą podobną działalność gospodarczą. Na przykład niektóre sektory są zaangażowane w działania, które obejmują najwcześniejsze etapy cyklu produkcyjnego, takie jak wydobycie surowców. Inne sektory obejmują produkcję towarów z wykorzystaniem tych surowców. Mimo to inne firmy są zaangażowane w działalność usługową. Gospodarki rozwijające się i wschodzące mają zwykle tylko jeden lub dwa sektory, które definiują większość działalności gospodarczej. Na przykład niektóre kraje w dużym stopniu polegają na wydobyciu i sprzedaży ropy naftowej, która może zostać przekształcona w benzynę i sprzedana konsumentom w rozwiniętych gospodarkach. Z drugiej strony kraje rozwinięte mają zwykle bardziej zróżnicowaną reprezentację wszystkich sektorów. Chociaż istnieje pewna debata na temat prawdziwej liczby sektorów, które reprezentują działalność gospodarczą w gospodarce, zazwyczaj sektory są podzielone na cztery główne kategorie. Należy jednak pamiętać, że w każdym z czterech głównych sektorów wymienionych poniżej mogą istnieć również podsektory.

Sektor pierwotny

Sektor pierwotny obejmuje firmy, które uczestniczą w wydobyciu i zbiorze naturalnych produktów z Ziemi. Firmy z sektora pierwotnego są zazwyczaj zaangażowane w działalność gospodarczą, która wykorzystuje zasoby naturalne Ziemi, które są sprzedawane konsumentom lub przedsiębiorstwom komercyjnym. Firmy zajmujące się przetwarzaniem i pakowaniem surowców są również klasyfikowane w sektorze pierwotnym. Działalność gospodarcza w sektorze podstawowym obejmuje:

– Górnictwo i wydobywanie
– Wędkarstwo
– Rolnictwo
– Leśnictwo
– Polowanie

Gospodarki wschodzące mają zwykle większą aktywność gospodarczą i zatrudnienie skoncentrowane w sektorze pierwotnym w porównaniu z gospodarkami bardziej rozwiniętymi. Z drugiej strony, kraje rozwinięte mają tendencję do wykorzystywania maszyn i technologii w swoich działaniach w sektorze pierwotnym, co oznacza, że sektor pierwotny nie stanowi dużej części zatrudnienia ludności.

Sektor wtórny

Sektor wtórny składa się z firm przetwórczych, produkcyjnych i budowlanych. Sektor wtórny wytwarza towary z produktów naturalnych w sektorze pierwotnym. Sektor wtórny obejmuje następujące rodzaje działalności gospodarczej:

– Produkcja samochodów
– Włókienniczy
– Inżynieria chemiczna
– Przestrzeń kosmiczna
– Budownictwo okrętowe
– Przedsiębiorstwa energetyczne

Sektor usług

Sektor usług składa się z firm świadczących usługi, takich jak sprzedawcy detaliczni, firmy rozrywkowe i organizacje finansowe. Sektor usług świadczy usługi dla przedsiębiorstw i konsumentów, sprzedając towary wytwarzane przez przedsiębiorstwa z sektora wtórnego. Rodzaje usług świadczonych przez sektor usług obejmują:

– Sprzedaż detaliczna
– Transport i dystrybucja
– Restauracje
– Turystyka
– Ubezpieczenia i bankowość
– Usługi opieki zdrowotnej
– Usługi prawne

Sektor czwartorzędowy

Sektor czwartorzędowy obejmuje firmy zajmujące się działalnością intelektualną i zajęciami. Sektor czwartorzędowy zazwyczaj obejmuje usługi intelektualne, takie jak postęp technologiczny i innowacje. Badania i rozwój, które prowadzą do poprawy procesów, takich jak produkcja, należałyby do tego sektora.  Przedsiębiorstwa w sektorze czwartorzędowym były tradycyjnie częścią sektora usług. Jednak wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i postępem technologicznym powstał oddzielny sektor. Firmy z sektora czwartorzędu wykorzystują informacje i technologie do wprowadzania innowacji i ulepszania procesów i usług, co prowadzi do poprawy rozwoju gospodarczego. 

Powiązane posty