Bezumowne korzystanie z nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości powinien dokładnie wiedzieć, czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości. Co powinniśmy zrobić, jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji, jakiego rodzaju roszczenie możemy próbować wyegzekwować?

Czym jest bezumowne korzystanie z nieruchomości?

Bezumowne korzystanie z nieruchomości dotyczy osób, które korzystają ze swojego mieszkania, domu lub działki bez tytułu prawnego lub co najmniej bez zgody właściciela. Takie sytuacje często prowadzą do sporów, które trudno rozwiązać polubownie. Co ważne, bezumowne korzystanie z nieruchomości występuje w wielu formach. Na przykład może to wynikać z braku porozumienia stron w sprawie dalszego korzystania z nieruchomości po zakończeniu najmu. Użytkownik mieszkania lub domu nie wie, że narusza cudzą własność i odwrotnie – wie, że zrobił coś złego i że jego działania są umyślne, a nawet złośliwe. Bezumowne korzystanie byłoby więc odmową opuszczenia lokalu, do którego nie mamy tytułu prawnego, a także parkowaniem samochodu na nieogrodzonej posesji sąsiada. Zajmujemy się również sytuacjami, w których linie przesyłowe przebiegają przez cudzą własność bez zgody właściciela.

Roszczenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

Właściciel może wystąpić z roszczeniem o prawną ochronę swojego interesu w nieruchomości. Może dotyczyć beneficjenta rzeczywistego, czyli osoby, która zajmuje nieruchomość, mimo że nie ma ku temu podstawy prawnej. Postępowanie sądowe o bezumowne korzystanie z nieruchomości ma na celu przywrócenie należytej kondycji finansowej, która została zakłócona posiadaniem przez jedną osobę nieruchomości należącej do drugiej. Właściciel powinien dochodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, co wiąże się z roszczeniami windykacyjnymi (o zwrot nieruchomości) oraz roszczeniami negatywnymi. Roszczenia te chronią go tylko w przypadku pozbawienia praw rzeczowych do nieruchomości, ale nie rekompensują mu szkody, jaką poniósł w wyniku naruszenia jego interesu w nieruchomości. Jest to zapłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Czego oczekują właściciele?

Roszczenia przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zaniechania naruszeń

Kolejnym postulatem właścicieli nieruchomości jest przywrócenie stanu prawnego i zaprzestanie nielegalnej działalności. Należy jednak mieć na uwadze, że właściciel może zgodnie z prawem żądać wydania nieruchomości lub przywrócenia jej do stanu poprzedniego – nie ma możliwości łączenia tych próśb. Również w przypadku naruszenia przez osobę trzecią praw własności, właściciel może żądać przywrócenia stanu prawnego i zaprzestania naruszeń, ale tylko w pewnym zakresie – i to bez uzyskania pełnej kontroli nad gruntem czy domem. Wypowiedzi itp. o tym, że ktoś systematycznie wjeżdża na cudzy teren, zaśmieca, przejeżdża itp. Właściciel może wystąpić z roszczeniem negatywnym, czyli przywrócenia stanu prawnego i/lub zaprzestania naruszeń. W przypadku działań podstępnych płatność następuje za cały okres użytkowania. Jeżeli posiadanie następuje w dobrej wierze, to dopiero od momentu, w którym korzystający dowiaduje się o czynności wydania rzeczy na jego niekorzyść.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości – podsumowanie

Bezumowne korzystanie z nieruchomości może mieć miejsce w przypadku wygaśnięcia dzierżawy domu lub gruntu, różnych zdarzeń związanych z bezprawnym lub umyślnym zajęciem cudzej działki, np. pod parking lub korzystanie z drogi prywatnej bez ustanowionej służebności. Dla właściciela najważniejsze jest to, aby mógł dochodzić odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, żądać jej wydania lub przywrócenia do stanu prawnego, żądać zaprzestania naruszeń. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w drodze negocjacji, poszkodowanemu przysługuje prawo do wytoczenia powództwa cywilnego. Wadą jest to, że musisz udowodnić swój punkt widzenia, np. druga strona jest nieuczciwa. Kolejnym problemem są często wysokie koszty sądowe (w przypadku wyższych roszczeń: 5% dochodzonej kwoty). Jeśli jednak właściciel wygra sprawę, ma prawo żądać zwrotu kosztów sądowych od strony przegrywającej 

Powiązane posty