Nowe stawki podatku od nieruchomości w Warszawie

 

 

Właściciele nieruchomości, takich jak domy, garaże czy działki, muszą płacić podatki od nieruchomości. Ile kosztuje podatek od nieruchomości? Gdzie złożyć jakie dokumenty? Do kiedy płacony jest podatek od mieszkania/domu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym przewodniku.

Kto i za co płaci podatek od nieruchomości?

 Podatnikami są zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne. Gmina wydaje decyzję podatkową. Ta decyzja dotyczy wszystkich współwłaścicieli. Nie ma znaczenia, który współwłaściciel płaci podatek – zapłacenie podatku to wspólne zobowiązanie podatkowe. Tak więc może to zrobić w całości jeden współwłaściciel (a następnie rozliczyć się z pozostałymi) lub kwotę można podzielić między nich natychmiast po złożeniu wniosku, przy czym każdy wpłaci swój udział. Kwoty podatku od nieruchomości są obliczane corocznie. Osoby fizyczne płacą podatek w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Osoba prawna uiszcza opłaty w proporcjonalnych miesięcznych ratach do 15 dnia miesiąca do momentu wymagalności zobowiązania podatkowego. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością dwóch lub więcej osób, zobowiązanie podatkowe nieruchomości jest dzielone na wszystkich współwłaścicieli. W związku z tym każdy współwłaściciel nieruchomości jest osobiście odpowiedzialny za pełne zobowiązanie podatkowe, a zapłata pełnego podatku przez jednego ze współwłaścicieli zwalnia z tego zobowiązania pozostałych. Dlatego też władze nie ustalają częściowego podatku od nieruchomości dla każdego współwłaściciela (osoby fizycznej).

Podatek od nieruchomości w 2022 r. – ustawowe stawki maksymalne

Najwyższą stawkę podatku od nieruchomości ustala corocznie Minister Finansów. Gminy mogą zadowolić się niższymi podatkami, ponieważ to ich dochody, a nie państwo. Czy skorzystali z tej możliwości? Badamy stawki podatku od nieruchomości, które mieszkańcy dużych miast zapłacą w 2022 roku. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa wysokość maksymalnej stawki podatku od nieruchomości w oparciu o wielkość budynku/mieszkania lub gruntu. Stawki te są jednak corocznie indeksowane przez Ministra Finansów względem Indeksu Cen Towarów i Usług. Oczekuje się, że do 2022 r. właściciele, w tym około 9 milionów właścicieli mieszkań i domów, wzrosną o 4%.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w Warszawie w 2022 roku?

Ponieważ ministerstwo podniosło najwyższą stawkę podatku od nieruchomości, wiele miast i gmin zdecydowało się również na podniesienie stawek podatku od nieruchomości w swoich regionach. Jednym z nich jest Warszawa. Zgodnie z nową uchwałą miesięczna stawka podatku wynosi 0,89 zł za metr kwadratowy. Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych (jest to maksymalny możliwy współczynnik). Przedsiębiorcy prowadzący tam swoją działalność muszą płacić wyższe podatki. W Warszawie w 2022 r. obowiązywać będzie stawka 25,74 zł za 1 m². Powierzchnia użytkowa budynków związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – to również maksymalna stawka ustalona przez prawo.

Podatek od nieruchomości – aspekty prawne

Należy pamiętać, że osoby fizyczne mają pełny obowiązek składania deklaracji do organów podatkowych w odniesieniu do posiadanych nieruchomości i robót budowlanych. Informacja ta powinna być przekazana na formularzu deklaracji wcześniej ustalonym przez komisję gminy. O tym, jak sformułować to oświadczenie, dyskutowano również podczas tej decyzji. Zazwyczaj należy je złożyć w urzędzie osobiście. Aby wypełnić zeznanie podatkowe, musisz mieć dokładne informacje na temat swojej nieruchomości podlegającej opodatkowaniu. Dane zarówno o przedmiocie jak i przedmiocie opodatkowania są niezbędne do obliczenia wielkości i kwoty należnego podatku od nieruchomości. W przypadku zmiany okoliczności podatkowych należy złożyć deklarację na podatek od nieruchomości w terminie 14 dni od tych zmian uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie zobowiązań podatkowych, tyle samo dni od daty zdarzenia mogącego mieć wpływ na dany kalendarz roczny podatek w nieruchomości, zwłaszcza biorąc pod uwagę zmiany w sposobie użytkowania nieruchomości lub jej części.

Powiązane posty